TypeScript类

TypeScript还将类视为自己的类型:

class Foo { foo: number; }
class Bar { bar: string; }

class Baz { 
  constructor(foo: Foo, bar: Bar) { }
}

let baz = new Baz(new Foo(), new Bar()); // valid
baz = new Baz(new Bar(), new Foo());     // tsc errors

像函数参数一样,类有时具有可选成员。 同样的?:语法可以用于类定义:

class Person {
  name: string;
  nickName?: string;
}

在上面的示例中,Person的实例保证有一个名称,并且可以可选地具有nickName。

results matching ""

    No results matching ""